دل آشفته

دل آشفته شبی رنج و بلا خواسته بود               یار ما نیز همین را به دعا خواسته بود
عاقبت  گشت قرین اختر بختم با درد         جاودان گشت غمش زان که بقا خواسته بود
گفتم آزرده شدم بر دل بیمار بتاب               گفت با من که دلت خویش دوا خواسته بود
سربی حوصله با جلوه گریهای نگار                    بنگر کز دل بشکسته چها خواسته بود
خود پریشان تر از احوال پریشان من است     آنکه می گفت مدامم که خدا خواسته بود
پرده کعبه ودستان دعاخیز چه شد               آنکه برخویش گره بست که را خواسته بود
سعدی از ما مطلب آنچه نگردد جاری        
که صبا خود ره رفتن به خطا خواسته بود

/ 0 نظر / 7 بازدید